przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
187625 odwiedzin

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

A A A

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

 

Do klas I szkół podstawowych przyjmowane są:

− dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,

− dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

 

Do obwodowej szkoły podstawowej, kandydaci przyjmowani są z urzędu po wypełnieniu zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 późn. zm.) Prawo oświatowe.

 

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zapisanego do szkoły obwodowej, mogą starać się                         o przyjęcie dziecka do innej szkoły podczas rekrutacji uzupełniającej. Do innej szkoły podstawowej kandydaci są przyjmowani na wniosek rodziców/prawnych opiekunów (szkoła nie obwodowa).

 

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego (rekrutacja na wolne miejsca pozostałe po rekrutacji obwodowej)

1.Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół.

2.We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane szkoły podstawowe według swoich preferencji, od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.

3.Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek                          o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

4.Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi uchwałą tzw. kryteriami samorządowymi

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka, a następnie drukują i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru.

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają zgłoszenie/wniosek w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru, informacje zawarte w zgłoszeniu/wniosku wprowadza do systemu informatycznego szkoła.

 

Podpisy złożone na zgłoszeniu/wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji                  ze stanem faktycznym.

 

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu/wniosku                            z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia/wniosku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły obwodowej/szkoły pierwszego wyboru - albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, dokumenty potwierdzające spełnianie tzw. kryteriów samorządowych określonych w uchwale.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 późn. zm.) Prawo oświatowe.

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych                             do przyjęcia.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został on zakwalifikowany                         do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

− złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

− wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie                  7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

kontakt