przejdź do Sochaczew.pl
121617 odwiedzin

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

A A A

I ETAP REKRUTACJI

REKRUTACJA TYLKO DLA DZIECI OBWODOWYCH

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 23.2020.pdf-harmonogram rekrutacji

www.sochaczew.podstawowe.vnabor.pl    od 02.03.2020r.  w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

 Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

 Do klas I szkół podstawowych przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

 Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu po wypełnieniu zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nie obwodowa podczas rekrutacji uzupełniającej).

 Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do klasy I w szkole obwodowej - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 Rodzice dziecka zapisanego do szkoły obwodowej, mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły podczas rekrutacji uzupełniającej.

 Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego

  1. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół.
  2. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane szkoły podstawowe według swoich preferencji, od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.
  3. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
  4. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi uchwałą tzw. kryteriami samorządowymi

 Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka, a następnie drukują i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru.

 Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają zgłoszenie/wniosek w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru, informacje zawarte we zgłoszeniu/wniosku wprowadza do systemu informatycznego szkoła.

 Podpisy złożone na zgłoszeniu/wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu/wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia/wniosku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły obwodowej/szkoły pierwszego wyboru - albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.

 Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, dokumenty potwierdzające spełnianie tzw. kryteriów samorządowych określonych w uchwale.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

 Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

  • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Kandydat zamieszkały na terenie Miasta Sochaczew, którego przynajmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów posiada aktualną Sochaczewską Kartę Mieszkańca.

32

Pisemne oświadczenie zawierające numer Sochaczewskiej Karty Mieszkańca.

Kandydat i przynajmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów zamieszkuje na terenie Miasta Sochaczew

16

Pisemne oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Sochaczew

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole lub do przedszkola usytuowanego w obwodzie szkoły

8

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

Kandydat niezamieszkujący na terenie Miasta Sochaczew, którego rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej

4

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

Niepełnosprawność kandydata

3

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

Kandydat niezamieszkujący na terenie Miasta Sochaczew, dla rodziców którego lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu na miejsce pracy rodzica

2

Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców)

Kandydat niezamieszkujący na terenie Miasta Sochaczew, wychowujący się w rodzinie wielodzietnej

1

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość