przejdź do Sochaczew.pl
113490 odwiedzin

Harmonogram przygotowań do egzaminu 8-klasisty

A A A

Harmonogram przygotowań do egzaminu ośmioklasisty

w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Termin

Zakres czynności

Uwagi

  1.  

Do 27.09.2019

Zapoznanie rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzenia egzaminu

Szkoła

  1.  

Do 30.09.2019

Złożenie przez rodziców deklaracji o przystąpieniu do egzaminu z języka obcego nowożytnego

Uzupełniają rodzice zał. 3a

  1.  

Do 15.10.2019

Złożenie przez rodziców opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej o potrzebie dostosowania warunków egzaminu ośmioklasisty

Rodzice

  1.  

Do 15.10.2019

Złożenie zaświadczeń o stanie zdrowia wydanego przez lekarza w przypadku konieczności dostosowania warunków egzaminu

Rodzice

  1.  

Do 08.11.2019

Uzgodnienie z dyrektorem OKE dostosowań nie ujętych w komunikacie (po uzgodnieniu z radą pedagogiczną)

Szkoła

  1.  

Do 20.11.2019

Poinformowanie rodziców o sposobie dostosowania warunków egzaminu ośmioklasisty

Szkoła zał. 4b

  1.  

Do 25.11.2019

Złożenie przez rodziców oświadczenia o korzystaniu lub rezygnacji ze wskazanych warunków doskonalenia

Rodzice zał. 4b

  1.  

Do 30.11.2019

Złożenie do OKE przez szkołę informacje o wszystkich rodzajach dostosowań

Szkoła

  1.  

Do 02.12.2019

Przesłanie do dyrektora OKE wykazu wszystkich uczniów przystępujących do egzaminu ośmioklasisty

Szkoła

10.   

Do 02.12.2019

Złożenie przez rodziców wniosku zaopiniowanego przez dyrektora szkoły o zwolnieniu ucznia z egzaminu posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawności sprzężone

Rodzice zał. 2a zaopiniowany przez dyrektora szkoły

11.   

Do 21.01.2020

Złożenie przez rodziców pisemnej informacji o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji

Rodzice zał. 3a

12.   

Do 21.01.2020

Złożenie przez rodziców wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscy niż szkoła

Rodzice, szkoła zał. 1c

13.   

Do 21.02.2020

Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego

Dyrektor zał. 5a, 5b

14.   

Do 23.03.2020

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu

Dyrektor zał. 5a

15.   

Do 28.02.2020

Poinformowanie uczniów oraz ich rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ośmioklasisty

Szkoła

16.   

Do 07.04.2020

Poinformowanie przez dyrektora szkoły na wniosek rodziców o uzyskaniu przez ucznia tytułu finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim

Rodzice, szkoła zał. 3c

17.   

Do 20.04.2020

Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w zakresie organizacji egzaminu ośmioklasisty

Dyrektor szkoły

18.   

21–23.04.2020

Godz. 9.00

Przeprowadzenie egzaminów ośmioklasisty wg harmonogramu OKE

Szkoła

19.   

1-3.06.2020

Termin dodatkowy egzaminu ośmioklasisty

Szkoła

20.   

19.06.2020

Ogłoszenie przez OKE wyników egzaminu ośmioklasisty

OKE

21.   

Do 22.06.2020

Przekazanie przez dyrektora szkoły informacji do OKE o uczniach, którzy nie kończą szkoły

Szkoła

22.   

26.06.2020

Wydanie zaświadczeń

Szkoła

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość