przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
205216 odwiedzin

O szkole

A A A

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sochaczewie to placówka przyjazna młodym ludziom. Do ich dyspozycji pozostaje 25 dobrze wyposażonych pracowni, w tym 2 internetowe, 4 do realizowanych w grupach zajęć języków, skomputeryzowana biblioteka z bogatymi zbiorami książkowymi i audiowizualnymi, czytelnia  z Centrum Informacji Multimedialnej, świetlica ze stołówką, 2 sale gimnastyczne oraz siłownia. Szkoła inwestuje w sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne, komputery z dostępem do internetu w salach lekcyjnych, rzutniki i nowoczesne pomoce dydaktyczne: wizualizer, przenośną tablicę interaktywną, oprogramowanie do nauczania informatyki, matematyki i geometrii (Cabri, Carmetal, GeoGebra), mikroskopy i wysokiej jakości sprzęt sportowy.

Uczniowie pod okiem profesjonalnej, kreatywnej, otwartej na innych i ciągle doskonalącej się kadry pedagogicznej rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności. Szkoła podejmuje działania, którymi stara się zaspakajać oczekiwania uczniów oraz rodziców. Mając na uwadze współdecydowanie rodziców o szkole i odpowiadając na potrzeby uczniów, w każdym roku szkolnym tworzymy ofertę edukacyjną adekwatną do oczekiwań środowiska lokalnego.

W szkole realizowane są opracowane prze nauczycieli programy: Program autorski edukacji teatralnej w gimnazjum, "Intermatma" - program nauczania matematyki z elementami robotyki, Program wychowania fizycznego z zakresu pływania z elementami ratownictwa wodnego dla klas I, Program dla klasy sportowej rozszerzonej o zagadnienia z gier zespołowych, Program dla klasy sportowej "Wychowanie fizyczne z przysposobieniem obronnym", Program edukacji prozdrowotnej w gimnazjum oraz innowacje pedagogiczne: „Kreatywni w przyszłości - nie traćmy talentów”, „U źródeł kultury europejskiej”, „Program nauczania realioznawstwa, czyli wiedzy o krajach anglojęzycznych”.

W pracy dydaktycznej szkoła kładzie nacisk na wszechstronny rozwój wychowanków i zachęca uczniów do aktywności intelektualnej, poznawczej oraz społecznej, poszerzania wiedzy i umiejętności, właściwego wykorzystania czasu wolnego, a także wyrównywania szans edukacyjnych. Nauczyciele organizują dla uczniów wiele zajęć dodatkowych oraz warsztatów. Swoje zainteresowania i talenty uczniowie mogą rozwijać podczas zajęć warsztatowych z programowania – warsztaty robotyczne, zajęć badawczych realizowanych w oparciu o metodę naukową – warsztaty biologiczne, chemiczne, fizyczne i geograficzne, szkolnego koła naukowego, klubu młodego odkrywcy „Neutrino”, warsztatów teatralnych, klubów dyskusyjnych, kawiarenek internetowych i literackich oraz kół zainteresowań: plastycznych, origami, quillingu, zespołu muzycznego, zajęć sportowych (piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, lekkoatletyka, rugby).

Zdolności krasomówcze nasi uczniowie ćwiczą i doskonalą podczas realizowanych w szkole debat oksfordzkich prowadzonych we współpracy z pracownikami naukowymi wyższych uczelni będących ekspertami merytorycznymi debat i instytucjami wspierającymi szkołę i rodzinę.

W podejmowanych działaniach inspirujemy uczniów do podejmowania wyzwań podyktowanych różnorodną tematyką projektów edukacyjnych. Umiejętności społeczne i patriotyzm uczniowie kształtują realizując projekty Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młody Obywatel” i „Młodzi Głosują”; Odpowiadając na wyzwanie zmieniającego się świata uczą się programowania realizując projekt „Mistrzowie Kodowania”; pod okiem nauczycieli poznają i stosują przydatne narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnych uczestnicząc w programie Aktywna Edukacja; Szkoła podejmuje działania edukacyjne na rzecz podnoszenia poziomu świadomości w zakresie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych realizując Program Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane - Twoja sprawa”. Współpracujemy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Polsko – Litewskim Funduszem Wymiany Młodzieży i partnerami zagranicznymi realizując projekty międzynarodowe: „Bells Balls” – Węgry; „Świat dotyku” – Gdańsk; „Sporto2” – Hiszpania; „Safety sports” – Gdańsk, „Enjoy for Life” – Hiszpania; „After2Easter” – Gdańsk; „Urban Adventures” – Grecja; „Happy New Year” – Zakopane, Euroweek- Szkoła Liderów, zajęcia z wolontariuszami z całego świata. Od 15 lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą w międzynarodowym programie GLOBE, badając problemy ekologiczne środowiska oraz dzielących się informacjami z tego zakresu z całą międzynarodową społecznością. Uczniowie przeprowadzają obserwacje dotyczące pokrycia terenu, sezonowości, a także prowadzą pomiary wybranych wskaźników klimatycznych, hydrologicznych i glebowych. Uzyskane wyniki zestawiane na specjalnych formularzach przesyłane są drogą internetową do bazy danych Programu, która mieści się w Waszyngtonie (USA). W związku z realizacją programu raz w roku uczniowie uczestniczą w  Seminarium Uczniowskim – GLOBE GAMES, gdzie wymieniają się informacjami i uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych.  Umiejętność stawiania i weryfikowania hipotez badawczych uczniowie doskonalą podczas zajęć dodatkowych realizowanych w ramach programu „Akademia Uczniowska” i projektu „Badacz wody”. Współpracujemy w ramach edukacji pozaszkolnej z BioCentrum Edukacji Naukowej w Warszawie, Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, SAS Instytut w Warszawie, Centrum Nauki Kopernik, Politechniką Warszawską („Skołowany Weekend” i zajęcia dla gimnazjalistów PW „Junior”), Fundacją "Świat na Tak" - w ramach działalności szkolnego wolontariatu (Klub 8). Bierzemy udział w Piknikach Naukowych, Festiwalach Nauki, Piknikach Geologicznych, Nocy w Instytucie Lotnictwa, Przystanku PAT.  Od 2009 roku należymy do Towarzystwa Szkół Przodujących oraz do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W szkole działa Szkolny Ośrodek Kariery, prowadzone jest doradztwo zawodowe, funkcjonuje Szkolna Galeria Talentów.  Do tradycji szkoły należy realizacja takich projektów, jak „Tydzień matematyczny”, „Tydzień ekologiczny”, „Tydzień Języków Obcych”, „Tydzień Zdrowia”, „Dni Kultury”, „Tydzień Kariery”, „Dni Unii Europejskiej”, „Dzień Serca”, „Dzień Życzliwości”, „Festiwal Piosenki Obcojęzycznej” i „Dzień Patrona Szkoły”. Od kilku już lat uczniowie spędzają również Noc w szkole. W tym roku wspólnemu nocowaniu towarzyszyło wspólne programowanie w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania. W naszym gimnazjum  bardzo aktywnie działa Klub Olimpijczyka (organizuje on spotkania z olimpijczykami i turnieje wiedzy olimpijskiej). Szkoła inspiruje uczniów i stwarza możliwości uczestnictwa w różnorodnych konkursach. Uczniowie chętnie w nich uczestniczą i zdobywają cenne nagrody rzeczowe m.in. telewizory, aparaty fotograficzne, tablety i wyjeżdżają w nagrodę do Brukseli, Norwegii. Podejmowane przez uczniów i nauczycieli działania przyczyniły się do uzyskania następujących tytułów: Szkoła realizująca program „WF z klasą”, „Nauczyciel z klasą”, „Uczeń z klasą”, „Szkoła z klasą”, „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją”, „Szkoła Gotowa na TIK”. W podejmowaniu różnorakich akcji, projektów i przedsięwzięć uczniów i nauczycieli aktywnie wspiera Rada Rodziców.

kontakt