przejdź do Sochaczew.pl
106857 odwiedzin

Terminy rekrutacji do szkół średnich

A A A

licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia

REKRUTACJA ZASADNICZA

1

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 maja   od godz. 8.00  do 20 maja do godz. 15.00

2

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół sportowych, szkół  mistrzostwa sportowego oraz szkół  z oddziałami sportowymi

od 21 maja do 24 maja                          

3

przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych

język rosyjski -  24 maja godz. 15.00

język angielski - 27  maja godz. 15.00 ósmoklasiści
31 maja godz. 15.00  gimnazjaliści

język francuski - 28  maja godz. 11.00                                                                                    język niemiecki - 29  maja godz. 15.00                                                                                                                                                                                           język hiszpański - 30 maja godz. 14.00                  

 

przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych

3 czerwca godz. 15.00 - wszystkie języki

4

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych

7 czerwca do godz. 15.00    

5

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 Po tym dniu szkoły prowadzące kształcenie w zawodach mogą rozpocząć wydawanie skierowań na badanie lekarskie, ale tylko kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru (uwzględniając zapisy art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe).

6

dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie

24 - 27 czerwca                      

7

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych przeprowadzanych w drugim terminie

28 czerwca  godz. 10.00                              

8

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)

od 21 czerwca   od godz. 12.00  do 28 czerwca  do godz. 16.00

9

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe 

do 15 lipca           

10

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

16 lipca godz.12.00

11

wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe

od 16 lipca  od godz. 12.00  do 18 lipca  do godz. 16.00

12

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

od 16 lipca  od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00                                                                                                

13

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 25 lipca   godz. 12.00

14

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

25 lipca  o godz. 16.00

 

 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

15

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 lipca  od godz. 8.00  do 30 lipca do godz. 12.00;  (wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie w zawodach skierowania na badanie lekarskie z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe)

16

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego oraz szkół  z oddziałami sportowymi - dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie

od 31 lipca do 2 sierpnia

17

przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych  dla kandydatów do klas wstępnych, którzy nie przystąpili do nich w pierwszym terminie

od 31 lipca do 2 sierpnia

18

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych

5 sierpnia godz. 12.00

19

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne,  w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe

do 16 sierpnia                     

20

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

19 sierpnia godz. 12.00

21

wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe

od 19 sierpnia od godz. 12.00  do 21 sierpnia do godz. 16.00                 lub przy składaniu wniosku do szkoły

22

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia  do godz. 16.00

23

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

28 sierpnia  godz. 10.00

24

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

28 sierpnia  do godz. 12.00

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość