przejdź do Sochaczew.pl
77135 odwiedzin

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019

A A A

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019

 =Zarządzenie Nr 23.2018.pdf

Dzieci urodzone w roku 2015 - 2012, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli niepublicznych w roku szkolnym 2018/2019 są zapisywane przy wsparciu systemu elektronicznego.

Elektroniczny system ewidencji podań będzie dostępny w internecie pod adresemwww.sochaczew.przedszkola.vnabor.pl od 01.03.2018r.

 

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

Informacje ogólne

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Sochaczewie dzieci 3-6 letnie (urodzone w latach 2015-2012) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Sochaczewem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2016 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

 

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2017/2018) - w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019. Dla dzieci 5 i 6 letnich istnieje możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego w 10 godzinnym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 2. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według swoich preferencji, od najbardziej do najmniej preferowanych. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.
 5. Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 6. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z  informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.
 7. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
 8. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 • zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 1. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 2. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
 • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria samorządowe.
 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

 

Kryteria rekrutacji do prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczba punktów za każde kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek  na rzecz Gminy Miasta Sochaczew

32

Pisemne oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego w Gminie Miasto Sochaczew przez rodziców kandydata

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru

16

-

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin

8

Pisemne oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie.

Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym

4

Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców), zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów.

Dziecko uczęszczające wcześniej do Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Sochaczewie.

2

Zaświadczenie wydane przez żłobek

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego z rodziców przedszkolem.

1

Dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica (jeżeli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość